Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
bij inzet van de stichting MotorBegeleidingsTeam

(versie 2018.1)

De stichting MotorBegeleidingsTeam, hierna te noemen ‘MBT’, is statutair gevestigd te Zoetermeer en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27179541.

Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de contractpartij.

De opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient tijdig, minimaal 12 weken voorafgaande aan het betreffende evenement, aan te geven welk aantal vrijwilligers hij wenst in te huren, voor welke tijdsduur en voor welke activiteiten.
 2. De opdrachtgever kan vrijwilligers van het MBT inhuren als verkeersregelaar.
 3. De opdrachtgever kan vrijwilligers van het MBT inhuren als ‘motard’ (motorrijder) voor de organisatie (jury, EHBO‘ers, pers of een duopassagier.
 4. Vanzelfsprekend kan de opdrachtgever het team vrijwilligers alleen inhuren voor wettelijk toegestane doeleinden.
 5. Aangemelde evenementen worden getoetst op geschiktheid. Het MBT zal direct daarna een Evenementencoördinator (EC) zoeken en deze maximaal 8 weken voor het evenement aanstellen. Na inhoudelijk overleg met de organisatie en (lokale) autoriteiten (waaronder de politie), zal worden onderzocht of voldoende vrijwilligers van het MBT inzetbaar zijn.
 6. Indien er een Veiligheidsplan nodig is, moet dit minimaal 6 weken voor aanvang in het bezit van het MBT zijn. Het MBT zal de inhoud van het veiligheidsplan toetsen op de geldende wet- en regelgeving.
 7. De opdrachtgever ontvangt een contract. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is opvraagbaar via onze site www.motorbegeleiding.nl. Nadat het door de opdrachtgever ondertekende contract door het MBT is terugontvangen wordt de opdracht definitief geaccepteerd en vastgelegd.
 8. Het door de opdrachtgever en het MBT getekende contract dient minstens 4 weken voor het evenement in het bezit van het MBT te zijn.
 9. Wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk geplande inzet, aangedragen door de opdrachtgever (na acceptatie van of tijdens een evenement) kunnen worden uitgevoerd, indien er voldoende vrijwilligers van het MBT beschikbaar zijn en na goedkeuring van de dienstdoende EC.
 10. Als het MBT het gevraagde aantal vrijwilligers, niet kan leveren, zal de opdrachtgever dit risico moeten accepteren. De opdrachtgever kan de gevraagde hoeveelheid niet afdwingen.
 11. De dienstdoende evenementencoördinator (EC) van het MBT is verantwoordelijk voor toetsing en heeft in deze een gedelegeerde bevoegdheid om namens het MBT ter plaatse een beslissing te nemen.

Betalingen

 1. Het MBT stuurt zo spoedig mogelijk na afloop van het evenement een factuur aan het bij het MBT bekende factuuradres van de opdrachtgever.
 2. De factuur is gebaseerd op de werkelijke inzet, zoals die door het MBT is vastgesteld.
 3. Het verschuldigde factuurbedrag dient binnen de op de factuur gestelde betaaltermijn volledig te zijn bijgeschreven op de bankrekening van het MBT onder vermelding van het opgegeven kenmerk.
 4. Kasbetalingen zijn niet mogelijk.
 5. Indien een factuur niet binnen de op de factuur gestelde termijn is voldaan, is het MBT gerechtigd om het dan openstaande bedrag onverwijld en zonder nadere ingebrekestelling in handen te stellen van een extern incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten, alsmede de wettelijke rente, berekend vanaf de vervaldatum van de factuur, zullen ten laste van de opdrachtgever worden gebracht. Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert, terwijl het contract al is getekend, zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht: 
 6. annuleren 48 uur of korter voor aanvang van de inzet: 100% van het factuurbedrag, met de volledige annulerings- en administratiekosten; 
 7. annuleren tussen 1 week en 48 uur voor aanvang van de inzet: 50% van het factuurbedrag, met de volledige annulerings- en administratiekosten; 
 8. annuleren tussen 2 weken en 1 week voor aanvang van de inzet: 25% van het factuurbedrag, met de volledige annulerings- en administratiekosten. 
 9. In alle gevallen behoudt het Bestuur van het MBT zich het recht voor anders te beslissen.

Verkeersregelaars

 1. Evenementenverkeersregelaars zijn vrijwilligers die bevoegd zijn om in het kader van hun werkzaamheden alle aanwijzingen te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling tijdens hun inzet.
 2. Overeenkomstig de geldende regelgeving kunnen verkeersregelaars alleen worden ingezet onder toezicht van de politie. Inzet van verkeersregelaars ingeschreven als vrijwilliger bij het MBT zonder tussenkomst van het Bestuur van het MBT is niet mogelijk.
 3. Uitgezonderd politiefunctionarissen kunnen derden (o.a. de opdrachtgever) nooit inbreng in de taken van verkeersregelaars hebben. De taken van de verkeersregelaar worden uitgeoefend overeenkomstig geldende regelgeving.
 4. Ten uitvoering van zijn taak heeft de verkeersregelaar de beschikking over; een officieel goedgekeurde verkeersregelaars hes en een verkeersfluit. De organisatie kan niet zelf gebruik maken van deze hulpmiddelen.
 5. Bij de uitvoering van de taken voor het MBT maken de vrijwilligers gebruik van de eigen motor.

Objectbeveiligers

 1. Een objectbeveiliger kan worden ingezet bij, bijvoorbeeld, wielerwedstrijden.
 2. Hierbij geeft de objectbeveiliger gevaarlijke punten aan voor de deelnemers aan het evenement, zoals wielrenners.
 3. Een objectbeveiliger kan niet worden ingezet als beveiligingsmedewerker.
 4. Ten uitvoer van zijn taak heeft de objectbeveiliger de beschikking over een verkeersregelaars hes, een verkeersfluit en een gele waarschuwingsvlag. De organisatie kan niet zelf gebruik maken van deze hulpmiddelen.
 5. In alle gevallen blijft de wegenverkeerswetgeving van toepassing.

Verzekeringen

 1. De organisatie van het evenement blijft verantwoordelijk voor het evenement als geheel en dient overeenkomstig de wettelijke bepalingen een dekkende evenementen verzekering, een aansprakelijkheidsverzekering of enige andere de inzet en activiteiten dekkende schadeverzekering af te sluiten, welke ook de inzet en activiteiten van de vrijwilligers van het MBT dekt.

Passagiers

 1. Eventuele passagiers op de motor dienen zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering.
 2. De passagier dient er zich van bewust te zijn dat plaatsnemen achterop de motorfiets van een van de vrijwilligers van het MBT geheel voor eigen risico is.
 3. Passagiers zonder degelijke kleding, schoeisel en helm zullen door het MBT  niet worden vervoerd.
 4. Het is passagiers niet toegestaan zich zodanig te gedragen dat er schade of gevaar zou kunnen ontstaan voor hemzelf of voor anderen.

Motorfiets van de vrijwilliger

 1. De opdrachtgever kan nooit aanspraak maken op de motorfiets van de vrijwilliger van het MBT.
 2. Wijzigingen aan de motorfiets kunnen uitsluitend na goedkeuring door de vrijwilliger plaatsvinden.

Verantwoordelijkheden

 1. De opdrachtgever is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het door hem georganiseerde evenement. Hij kan deze verantwoordelijkheden nooit delegeren aan het MBT of haar vrijwilligers.
 2. Indien, uiterlijk op de dag van het evenement, geen kopie van het door de gemeente(n) afgegeven aanstellingsbesluit in het bezit van de EC is onze vrijwilligers niet worden ingezet.
 3. Het MBT behoudt zich het recht voor om haar dienst te staken of niet aan te vangen indien een onveilige en/of ongewenste situatie zich voordoet, dit is ter beoordeling van de EC. De gemaakte kosten zullen in dat geval volledig in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 4. Indien door van buiten komend onheil de veiligheid van de vrijwilliger in gevaar komt, mag deze besluiten om niet (verder) te rijden. Dit is ook van toepassing als de weersomstandigheden (zoals: zware neerslag, harde wind en gladheid) dusdanig zijn, dat (verder) rijden onverantwoord is. De organisatie kan de vrijwilliger niet verplichten om dit toch te doen.

Aansprakelijkheid

 1. Het MBT en zijn vrijwilligers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, ontstaan voor, tijdens of na een uitgevoerde opdracht. De opdrachtgever vrijwaart het MBT en haar vrijwilligers tegen elke aansprakelijkheid met uitzondering van opzet van de zijden van een vrijwilliger.

Slotbepaling

 1. In alle gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist het Bestuur van het MBT.

 

Zoetermeer, 1 maart 2018